Jak opracować sprawozdanie finansowe?

Finansowe sprawozdanie jest jednym z najważniejszych dokumentów, jakie przedsiębiorca musi sporządzić z końcem danego roku obrotowego. Dzięki temu sprawozdaniu możliwe jest dokładne podsumowanie całorocznej działalności oraz zamknięcie rozliczeniowych ksiąg. Dokument ten musi być sporządzony bardzo skrupulatnie i rzetelnie, tak aby każdy odbiorca miał możliwość sprawnego odbioru jego jednoznacznej treści.

Jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie finansowe?

W sprawozdaniu finansowym muszą zostać uwzględnione wszelkie zdarzenia gospodarcze, jakie w określonym czasie miały miejsce w działalności. Aby treść dokumentu była spójna, a zarazem zawierała wszelkie istotne informacje, należy zawrzeć w nim ściśle określone punkty, co dodatkowo usprawnia przygotowanie całego sprawozdania. Pierwszym istotnym elementem, jaki powinien znaleźć się w finansowym podsumowaniu jest wprowadzenie, w którym powinny znajdować się informacje ogólne o całorocznych rozliczeniach. Kolejnymi ważnymi elementami są:

  • rachunek zysków i strat,
  • bilans,
  • zestawienie zmian we własnym kapitale,
  • sprawozdanie z pieniężnych przepływów,
  • dodatkowe objaśnienia oraz informacje.

Podczas sporządzania dokumentu należy posługiwać się wyłącznie polskim językiem oraz polską walutą, aby każdy odbiorca miał możliwość jednoznacznego odbioru danej treści. Ponadto warto także pamiętać, aby wszelkie informacje były zamieszczone w sposób spójny, tak, aby nikt nie musiał się domyślać poszczególnych kwestii. Warto także mieć na uwadze, że opracowywanie finansowego sprawozdania nie jest jedynie uciążliwą biurokracją, ponieważ pozwala przedsiębiorcy na dokładną analizę sytuacji, jaki zaszyły w firmie podczas określonego czasu, a co za tym idzie na uwzględnienie wszelkich segmentów, które wymagają poprawy. Każdy przedsiębiorca powinien brać czynny udział w sporządzaniu finansowego sprawozdania, ponieważ nikt inny nie jest tak dokładnie świadomy wszelkich sytuacji, jakie zaszły w firmie przez cały rok. Ponadto podczas sporządzania dokumentu dotyczącego finansów firmy, można uwzględnić wszelkie błędy i wprowadzić regulacje, pozwalające na uzyskanie większych korzyści w przyszłości. Naturalnie, w razie jakichkolwiek pytań, każdy przedsiębiorca może skorzystać z porad księgowych, jednać warto zaangażować się w sporządzanie raportu, ponieważ może to znacznie usprawnić ten proces w kolejnych latach oraz przynieść korzyści całej firmie, ponieważ aby prawidłowo zarządzać przedsiębiorstwem, warto dokładnie znać jego możliwości.

Końcowym elementem pełniącym bardzo ważną rolę jest podpis osoby, której zostało powierzone wykonanie sprawozdania, jednak warto pamiętać, że jeśli kadra jest wieloosobowa, to dokument także musi być podpisany przez wszystkich członków.

Sprawozdanie finansowe niewątpliwie pełni bardzo istotną rolę, dlatego należy dokonać wszelkich starań, aby zostało ono sporządzone skrupulatnie. Przygotowując dokument mający podsumować całoroczne rozliczenia danego przedsiębiorstwa, zapewne warto zaangażować się w całą procedurę, ale także uwzględnić porady księgowych, którzy wiedzą doskonale, jak uwzględnić w sprawozdaniu wszelkie istotne informacje.